Уреждане на спорове в строителството по FIDIC

За разлика от сектора на високото строителство, който е в силна рецесия, този на инфраструктурното набира все по-голяма скорост. Основни фактори за това са както реалната нужда на страната ни от изграждане на модерна инфраструктура, така и предоставените европейски средства за развитието й, като последното до голяма степен е ключово за постоянния темп на развитие в сектора. Добър лакмус за тази тенденция е интересът към българските инфраструктурни проекти от страна на големите международни ст...

Строителство в земеделски земи без промяна на предназначението им

На 6 ноември 2012 г. влезе в сила нова Наредба № 19/25.10.2012, регламентираща възможността за застрояване на земеделски земи без промяна на предназначението им. С нея се отменя досега действащата Наредба № 2/10.04.1998 г. за застрояване в земеделските земи. Както отменената, така и новата наредба регламентират изграждането в земеделските земи от собствениците им на семейни стопанства, включващи селскостопански постройки и помещения за обитаване от домакинствата на собствениците на земята, и/или...

Противоречивата съдебна практика във връзка с одобряване на ПУП за единични имот?

Като основен инструмент за регулирането на строителните параметри на урбанизираната територия подробният устройствен план (ПУП) е ключов фактор за развитието на икономиката. Трудно можем да си представим бизнес, който да няма нужда от офис или производствена сграда, или инфраструктура, чието съществуване или бъдещо изграждане зависят изцяло от конкретните параметри на ПУП. Ето защо е разбираемо, че изработването или промяната на ПУП често е част от инвестиционните инициативи а мащ...
Have a question ? Contact Us